เทศบาลตำบลกุดจิก
กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวอรอนงค์ ไขขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน