เทศบาลตำบลกุดจิก
คณะผู้บริหาร


ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก เบอร์โทร 089 844 6682

นายสำราญ ปล้องสูงเนิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

นางลดาวัลย์ ดอกสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกนายวิรวัฒน์ เจาวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางสาวแดง คำแย้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี