เทศบาลตำบลกุดจิก
กองช่าง

นายสมศักดิ์ กาญจนศุภศักดิ์
ผู็อำนวยการกองช่าง

นายนิรันทร์ ขันตรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางใบ แจ้สูงเนิน
คนงาน

นายมนตรี คงประทีป
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประจักษ์ ฟตสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศศินา เยี่ยมสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวรวิทย์ แก้วแสวง
จ้างเหมาบริการ