เทศบาลตำบลกุดจิก
กองช่าง

นายสมศักดิ์ กาญจนศุภศักดิ์
ผู็อำนวยการกองช่าง

นางสาวประไพศรี ตู้พิมาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางใบ แจ้สูงเนิน
คนงาน

นายประจักษ์ ฟตสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมนตรี คงประทีป
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศศินา เยี่ยมสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวรวิทย์ แก้วแสวง
จ้างเหมาบริการ