เทศบาลตำบลกุดจิก
กองสาธารณสุข

นางสาวจันทร์ทิพย์ โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุทุมพร หาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนุ เลาะสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ

นายนิยม เสริมสิน
จ้างเหมาบริการ

นายบุญเหลือ มะลิวัลย์
จ้างเหมาบริการ

นายวีระศักดิ์ เทพปาน
จ้างเหมาบริการ

นายณัฐพงศ์ คูณทอง
จ้างเหมาบริการ

ชื่อนายพัชรพล ทิพย์สันเทียะ
จ้างเหมาบริการ