เทศบาลตำบลกุดจิก
กองสาธารณสุข

นางสาวอุทุมพร หาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอนุ เลาะสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ

นายนิยม เสริมสิน
จ้างเหมาบริการ

นายบุญเหลือ มะลิวัลย์
จ้างเหมาบริการ

นายวีระศักดิ์ เทพปาน
จ้างเหมาบริการ

นายณัฐพงศ์ คูณทอง
จ้างเหมาบริการ

ชื่อนายพัชรพล ทิพย์สันเทียะ
จ้างเหมาบริการ