เทศบาลตำบลกุดจิก
กองสาธารณสุข

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมัย แซ่เลา
พนักงานรักษาความสะอาด

นายบุญเหลือ มะลิวัลย์
จ้างเหมาบริการ

นายอนุ เลาะสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ

นายวีระศักดิ์ เทพปาน
จ้างเหมาบริการ

นายนิยม เสริมสิน
จ้างเหมาบริการ

นายณัฐพงศ์ คูณทอง
จ้างเหมาบริการ

ชื่อนายพัชรพล ทิพย์สันเทียะ
จ้างเหมาบริการ