เทศบาลตำบลกุดจิก
กองคลัง

 

กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้


งานการเงินและบัญชี
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานผลประโยชน์
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสีย ภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนด


งานพัสดุและทรัพย์สิน
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานการซื้อและการจ้าง
2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
3) งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
5) งานการจำหน่ายพัสดุ
6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
6) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริหารข้อมูล
7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานธุรการ
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงาน งานดูแลรักษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน