เทศบาลตำบลกุดจิก
ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนท้องถิ่นกรมการปกครอง ณ เดือน  กันยายน  2564  ของเทศบาลตำบลกุดจิก

มีจำนวนทั้งสิ้น 2,675  คน จำแนกเป็นชาย 1,259  คน หญิง 1,416 คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,311  ครัวเรือน

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนประชากร เทศบาลตำบลกุดจิก ปี พ.ศ. 2557 – 2564

ปี พ.ศ.     

ชาย

(คน)        

หญิง     

(คน)       

รวม          

ประชากร

เพิ่มขึ้น/ลดลง (คน)

เพิ่มขึ้น/

ลดลง (%)

2557

1,258

1,394

2,679

9

-0.34

2558

1,268

1,387

2,655

24

-0.90

2559

1,274

1,385

2,659

4

0.15 

2560

1,266

1,388

2,654

5

-0.19

2561

1,265

1,393

2,658

4

 0.15 

2562

1,266

1,410

2,676

18

 0.67

2563

1,250

1,397

2,647

29

 1.08

2564

1,259

1,416

2,675

28

1.6

ที่มา : ข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดจิก (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน  2564)

 

ช่วงอายุและจํานวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก - 3 ปี) 37 40 77
เด็ก ( 5 - 6 ปี) 35 39 74
เด็กโต ( 7 - 12 ปี ) 81 75 156
วัยรุ่น  ( 13 - 18 ปี ) 81 91 172
ผู้ใหญ่ ( 19 -60 ปี ) 780 822 1,602
ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) 245 349 594

 

ที่มา : ข้อมูล สํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกุดจิก ณ เดือน กันยายน 2564