เทศบาลตำบลกุดจิก
หัวหน้าส่วนราชการ

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร.094-1690636
E-mail : goldvolleball@gmail.com


นายสมศักดิ์ กาญจนศุภศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 094-5590057
E-mail : hua12022506@hotmail.com


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวีสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
เบอร์โทร 093-2414655
E-mail : sudawadi2563@hotmail.com


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 093-2414655
E-mail : sudawadi2563@hotmail.com


นางสาวจันทร์ทิพย์ โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง