เทศบาลตำบลกุดจิก
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก
เบอร์โทร.094-5419928
E-mail : wanida52924@gmail.com


นางสาวแววตา บุญสูงเนิน
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร.081-7906626
E-mail : waewta@hotmail.com


นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร.094-1690636
E-mail : goldvolleball@gmail.com


นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร.061-0292808
E-mail : sirisatlum@gmail.com


นายสมศักดิ์ กาญจนศุภศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 094-5590057
E-mail : hua12022506@hotmail.com


นางสาวอุทุมพร หาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 094-4713030
E-mail : 2307mod@gmail.com


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวีสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
เบอร์โทร 093-2414655
E-mail : sudawadi2563@hotmail.com


นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
061-0292808
sirisatlum@gmail.com


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 093-2414655
E-mail : sudawadi2563@hotmail.com