เทศบาลตำบลกุดจิก
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก
0918290008นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0918290008นางกุลนิษฐ ์ ยศรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
083-379-6211นายธนัชชนม์ ธัญเมธีพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9265876นางศิริวรรณ ด้วงคำจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-7606849นางสาวสุภัสรา ไชยจันดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0931950585นางกุลนิษฐ ์ ยศรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
083-379-6211นายธนัชชนม์ ธัญเมธีพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
081-9265876