เทศบาลตำบลกุดจิก
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิกเบอร์โทร.094-5419928

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน
รองปลัดเทศบาล เบอร์โทร.081-7906626

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร.094-1690636

นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร.061-0292808


นายสมศักดิ์ กาญจนศุภศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง094-5590057

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯเบอร์โทร080-2365593


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวีสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา093-2414655

นางสาวมารินทร์ ป้อมอาษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ093-2659289


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวีสดิการสังคม093-2414655