เทศบาลตำบลกุดจิก
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมศักดิ์ กาญจนศุภศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 094-5590057
E-mail : hua12022506@hotmail.com


นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 093-2414655
E-mail : sudawadi2563@hotmail.com


นางสาวจันทร์ทิพย์ โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจีรนันท์ พวงมาลัยรัตน์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา