เทศบาลตำบลกุดจิก
กองการศึกษา

 

กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมโดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน การศึกษานอกโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานขยายโอกาสทางการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองหรือฝ่าย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานกิจการสตรี และคนชรา งานกิจการเด็กและคนชรา งานกิจการเยาวชน และรับผิดชอบงานทางด้านการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับชุมชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อาชีพเสริม ฯลฯ งานทางด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาชุมชน และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย