เทศบาลตำบลกุดจิก
สำนักปลัด

นางศิริวรรณ ด้วงคำจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชัชวาล งามโกศล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสายรุ้ง สาระวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชิงชาย ชั้นกลาง
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวรุ้งลาวัล ขวัญสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุธาสินี เพชรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายจรูญ คูณทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมจินต์ โฉสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายพัสดี ศรีแจ้
พนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ จันทรนาคี
พนักงานดับเพลิง

นายชัชวาล คงโนนกอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเจริญ คูณทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชลอ จันทร์ล้อมรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสมพิศ ฝาจะโป๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกมลทิพย์ เลาะสูงเนิน
นักปฏิบัติงานประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น