เทศบาลตำบลกุดจิก
สำนักปลัด

นางกุลนิษฐ ์ ยศรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (083-379-6211)

นางศิริวรรณ ด้วงคำจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (081-7606849)

นายชัชวาล งามโกศล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน (087-8778880)

นางสายรุ้ง สาระวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (044-369838)

นายเชิงชาย ชั้นกลาง
ผู้ช่วยนิติกร (085-4791660)

นางสาวรุ้งลาวัล ขวัญสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (090-9162515)

นายจรูญ คูณทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมจินต์ โฉสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายพัสดี ศรีแจ้
พนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ จันทรนาคี
พนักงานดับเพลิง

นายชัชวาล คงโนนกอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเจริญ คูณทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชลอ จันทร์ล้อมรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสมพิศ ฝาจะโป๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกนกพรรณ เลาะสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ