เทศบาลตำบลกุดจิก
สำนักปลัด

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวรมิดา เชาว์พลกรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางคนึงนิตย์ ไทยกลาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายชัชวาล งามโกศล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเชิงชาย ชั้นกลาง
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวรุ้งลาวัล ขวัญสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุธาสินี เพชรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายจรูญ คูณทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมจินต์ โฉสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ จันทรนาคี
พนักงานดับเพลิง

นายพัสดี ศรีแจ้
พนักงานดับเพลิง

นายชัชวาล คงโนนกอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเจริญ คูณทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุรีพร ช่วงสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสมพิศ ฝาจะโป๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชลอ จันทร์ล้อมรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกมลทิพย์ เลาะสูงเนิน
นักปฏิบัติงานประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น