เทศบาลตำบลกุดจิก
สำนักปลัด

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณัฐนันท์ รติวัจน์โณทัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายชัชวาล งามโกศล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเชิงชาย ชั้นกลาง
ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวรุ้งลาวัล ขวัญสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุธาสินี เพชรสูงเนิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายจรูญ คูณทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมจินต์ โฉสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

นายพัสดี ศรีแจ้
พนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ จันทรนาคี
พนักงานดับเพลิง

นายชัชวาล คงโนนกอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเจริญ คูณทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชลอ จันทร์ล้อมรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสมพิศ ฝาจะโป๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกมลทิพย์ เลาะสูงเนิน
นักปฏิบัติงานประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น