เทศบาลตำบลกุดจิก
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีโรงเรียน 3 แห่ง  เป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาในพื้นฐาน 2 แห่ง

และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง 

1) โรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ในปีการศึกษา 2564

มีครู ทั้งหมด 6 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 91 คน


2) โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ในปีการศึกษา 2564

มีครู ทั้งหมด 6 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 73 คน


โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง คือ


1) โรงเรียนกุดจิกวิทยา ในปีการศึกษา 2564

มีบุคลากร ทั้งหมด 37 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 415 คน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก ในปีการศึกษา 2564

มีครูผู้สอน ทั้งหมด 7 คน
มีนักเรียนอนุบาล 1 ทั้งหมด 53 คน
มีนักเรียนอนุบาล 2 ทั้งหมด 46 คน
มีนักเรียนอนุบาล 3 ทั้งหมด 22 คน
รวมทั้งหมด   121 คน

 

2. สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกุดจิก ซึ่งสามารถให้บริการคนไข้เฉพาะอาการขั้นต้น โดยมีบุคลากรดังนี้

- ผู้อํานวยการ รพ.สต.กุดจิก จํานวน 1 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- พนักงานผู้ช่วยเจ้าหนาที่สถานีอนามัย จํานวน 1 คน
- ผู้ช่วยทันตภิบาล จํานวน 1 คน
- เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
- คนงาน จำนวน 1 คน3. อาชญากรรม
เทศบาลตําบลกุดจิก ไม่มีเหตุอาชญากรรม ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกนับได้ว่าได้รับการอํานวยการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีการอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน ดังนี้

1) สถานีตํารวจภูธรสูงเนิน
2) ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกุดจิกซึ่งมีเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

 

- รถยนต์บรรทุกน้ํา 10 ล้อ เอนกประสงค์ จํานวน 1 คัน
- รถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีถังน้ําในตัว จํานวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 1 คัน
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
- อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จํานวน 8 คน
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน
เครื่องสูบน้ำ                                              จำนวน  2   เครื่อง 
มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด                                            จำนวน     52   จุด       

 


4. ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด ในเทศบาลตําบลกุดจิก พบว่ามีผู้ติดยาเสพติด เทศบาลตําบลกุดจิก  ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี


5. การสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตําบลกุดจิกได้ให้การสงเคราะห์ตามแนวนโยบายแห่งรัฐคือ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุในการให้ได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวนทั้งหมด 489 คน

ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแบ่งตามกลุ่มอายุ

อายุ 60-69 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท


การสงเคราะห์ผู้พิการโดยการสํารวจข้อมูลพิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลณ วันที่ กันยายน 2564 มีผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท จํานวน  79  คน 

ในด้านเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เดือนละ 500 บาท ได็สงเคราะห์ ตามจํานวนผู้ที่มารับ การช่วยเหลือเขตเทศบาลตําบลกุดจิก โดยในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก จำนวน 1 คน

โดยในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ไม่มีสถานสังคมสงเคราะห์ แต่ประชาชนในพื้นที่ได้รับการสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสวัสดิการหรือการบริการของรัฐด้านต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับตามที่รัฐจัดไว้ให้ตลอดจนได้มีชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแล ของเทศบาลตําบลกุดจิก ซึ่งทางเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือทางด้าน ปัจจัย , เครื่องอุปโภค – บริโภค , เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

 

 

 

- รถยนต์บรรทุกน้ํา 10 ล้อ เอนกประสงค์ จํานวน 1 คัน
- รถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีถังน้ําในตัว จํานวน 1 คัน
- รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 1 คัน
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
- อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จํานวน 8 คน
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน