เทศบาลตำบลกุดจิก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมาโนช โฉสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก ( 090-0692639)

นายชาญชัย เปลี่ยนสังคม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก (088-5828345)

นายชลอ ช่วงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1 (085-4150664)

นายอลงกต สุวรรณดวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1 (087-8739264)

นายวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1 (081-2664306)

นายอภิวัฒน์ รัตน์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1 (085-7774158)

นายอารีย์ ทานประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1 (081-9669326)

นายพิศนุ ชุ่มสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2 (093-0903055)

นายวราวุฒิ ผาดไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2 (084-9580097)

นายชัด จิ๋ววิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2 ( 083-1281949)

นายอาทิตย์ ถีสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2 (084-4743252)

นายภานุวัตร สิงห์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2 (092-9131455)