เทศบาลตำบลกุดจิก
วัด/โรงเรียน

1. การศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีโรงเรียน 3 แห่ง  เป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาในพื้นฐาน 2 แห่ง

และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง 

1) โรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ในปีการศึกษา 2564

มีครู ทั้งหมด 6 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 91 คน


2) โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ในปีการศึกษา 2564

มีครู ทั้งหมด 6 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 73 คน


โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง คือ


1) โรงเรียนกุดจิกวิทยา ในปีการศึกษา 2564

มีบุคลากร ทั้งหมด 37 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 415 คน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก ในปีการศึกษา 2564

มีครูผู้สอน ทั้งหมด 7 คน
มีนักเรียนอนุบาล 1 ทั้งหมด 53 คน
มีนักเรียนอนุบาล 2 ทั้งหมด 46 คน
มีนักเรียนอนุบาล 3 ทั้งหมด 22 คน
รวมทั้งหมด   121 คน