เทศบาลตำบลกุดจิก
วัด/โรงเรียน

1. การศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีโรงเรียน 3 แห่ง  เป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาในพื้นฐาน 2 แห่ง

1) โรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ในปีการศึกษา 2562

มีครู ทั้งหมด 9 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 101 คน


2) โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ในปีการศึกษา 2562

มีครู ทั้งหมด 10 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 98 คน


โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง คือ


1) โรงเรียนกุดจิกวิทยา ในปีการศึกษา 2562

มีอาจารย์ ทั้งหมด 31 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 542 คน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก ในปีการศึกษา 2562

มีครูผู้สอน ทั้งหมด 6 คน
มีนักเรียนอนุบาล 1 ทั้งหมด 40 คน
มีนักเรียนอนุบาล 2 ทั้งหมด 42 คน
มีนักเรียนอนุบาล 3 ทั้งหมด 42 คน
รวมทั้งหมด   124 คน