เทศบาลตำบลกุดจิก
การบริการพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน


1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง ฯลฯ) ถนนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก มีทั้งหมด 53 สาย ประกอบด้วย

ถนนคอนกรีต จำนวน 33 สาย
ถนนลาดยางแอสฟ์สติก จำนวน 11 สาย
ถนนลาดยางเคพซิล จำนวน 1 สาย
ถนนลาดยางพาราแอสฟัสติก จำนวน 1 สาย
ถนนลูกรัง , ถนนดิน จำนวน 1 สาย

 

2. การไฟฟ้า
ปัจจุบัน การดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก

  

พ.ศ. 

จำนวนผู้ใช้ / ราย

พ.ศ.2558  

898

พ.ศ.2559

912

พ.ศ.2560

957

พ.ศ.2561

998

พ.ศ.2562

1,058

พ.ศ.2563

1,077

พ.ศ.2564

1,100

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

 

3. การประปา

       อยู่ในความรับผิดชอบของ  กองการประปา  เทศบาลตำบลกุดจิก  ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้น้ำ  1,030  ครัวเรือน  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1.  โรงสูบน้ำดิบ  จำนวน  1  โรง  (ตั้งอยู่บริเวณวัดกุดจิก)

2.  โรงกรองน้ำ    จำนวน  2  โรง

     โรงกรองน้ำที่    1    กำลังผลิต    20    ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

     โรงกรองน้ำที่    2    กำลังผลิต    20    ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

3.  ถังน้ำใส  จำนวน  2  ถัง

     ถังที่  1           ขนาดความจุ  100  ลูกบาศก์เมตร

     ถังที่  2           ขนาดความจุ  200  ลูกบาศก์เมตร

4.  ถังสูงส่งน้ำ  จำนวน  3  ถัง

     ถังเหล็ก           ขนาดความจุ  45  ลูกบาศก์เมตร

     ถังปูน              ขนาดความจุ  45  ลูกบาศก์เมตร

     ถังปูน            ขนาดความจุ  60  ลูกบาศก์เมตร

5.  กองการประปาเทศบาลตำบลกุดจิก  แบ่งผู้ใช้น้ำเป็นสาย  จำนวน  4  สาย  ซึ่งแบ่งตามเส้นถนน  ประกอบด้วย

     สายที่  1   -  ถนนเทศบาล 1 , ถนนยุทธศาสตร์ , ถนนเทศบาล 14  ตั้งแต่ทางรถไฟถึง

                      ถนนมิตรภาพ , ถนนเทศบาล 15 , ถนนเทศบาล 16 , ถนนเทศบาล 17 ,

                      ถนนเทศบาล 18  และถนนเทศบาล 19

     สายที่  2   -  ถนนเทศบาล 2 ถึงถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 3 , ถนนเทศบาล 4 ,

                      ถนนเทศบาล 5 , ถนนเทศบาล 6 , ถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 8 ,

                      ถนนเทศบาล 9

     สายที่  3   -  ถนนเทศบาล 2  ตั้งแต่แยกถนนเทศบาล 7  ถึงถนนเทศบาล 10 ,

                      ถนนเทศบาล 10 , ถนนเทศบาล 11

     สายที่  4  -   ถนนเทศบาล 2  ตั้งแต่แยกถนนเทศบาล 7 (หน้าประปา) ตลอดสาย ,

                      ถนนเทศบาล 12 , ถนนเทศบาล 13 , ถนนเทศบาล 14 ตั้งแต่ทางรถไฟถึงวัดกุดจิก

 

4. โทรศัพท์

การบริการด้านโทรคมนาคมทั้งในระบบอัตโนมัติและโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล  มีโทรศัพท์ใช้ในส่วนราชการ  บ้านพักประชาชน  ธุรกิจ  ร้านค้า  ประชาชนมีโทรศัพท์มือถือใช้ในทุกครัวเรือน

 


5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลตําบลกุดจิก มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์กุดจิก