เทศบาลตำบลกุดจิก
การบริการพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน


1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง ฯลฯ) ถนนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก มีทั้งหมด 53 สาย ประกอบด้วย

ถนนคอนกรีต จำนวน 30 สาย
ถนนลาดยางแอสฟ์สติกคอนกรีต จำนวน 3 สาย
ถนนลาดยางเคพซิล จำนวน 7 สาย
ถนนหินคลุก จำนวน 10 สาย
ถนนลูกรัง , ถนนดิน จำนวน 3 สาย

 

2. การไฟฟ้า
ปัจจุบัน การดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก

 

พ.ศ. จํานวนผู้ใช้ / ราย
พ.ศ.2558 898
พ.ศ.2559 912
พ.ศ.2560 957
พ.ศ.2561 998
พ.ศ.2562 1,058

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

 

3. การประปา
อยู่ในความรับผิดชอบของ กองการประปา เทศบาลตําบลกุดจิก ปัจจุบันมีจํานวน ผู้ใช้น้ํา 1,011 ครัวเรือน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 

1. โรงสูบน้ําดิบ จํานวน 1 โรง (ตั้งอยู่บริเวณวัดกุดจิก)

 

2. โรงกรองน้ํา จํานวน 2 โรง
    โรงกรองน้ําที่ 1 กําลังผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
    โรงกรองน้ําที่ 2 กําลังผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

3. ถังน้ําใส จํานวน 2 ถัง
ถังที่ 1 ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร
ถังที่ 2 ขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร

 

4. ถังสูงส่งน้ํา จํานวน 3 ถัง
ถังเหล็ก ขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร
ถังปูน ขนาดความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร
ถังปูน ขนาดความจุ 60 ลูกบาศก์เมตร

 

5. กองการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก แบ่งผู้ใช้น้ําเป็นสาย จํานวน 4 สาย ซึ่งแบ่งตามเส้นถนน ประกอบด้วย

สายที่ 1 - ถนนเทศบาล 1 , ถนนยุทธศาสตร์ , ถนนเทศบาล 14 ตั้งแตทางรถไฟถึง ถนนมิตรภาพ , ถนนเทศบาล 15 , ถนนเทศบาล 16 , ถนนเทศบาล 17 , ถนนเทศบาล 18 และถนนเทศบาล 198

สายที่ 2 - ถนนเทศบาล 2 ถึงถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 3 , ถนนเทศบาล 4 , ถนนเทศบาล 5 , ถนนเทศบาล 6 , ถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 8 , ถนนเทศบาล 9

สายที่ 3 - ถนนเทศบาล 2 ตั้งแต่แยกถนนเทศบาล 7 ถึงถนนเทศบาล 10 , ถนนเทศบาล 10 , ถนนเทศบาล 11

สายที่ 4 - ถนนเทศบาล 2 ตั้งแต่แยกถนนเทศบาล 7 (หน้าประปา) ตลอดสาย , ถนนเทศบาล 12 , ถนนเทศบาล 13 , ถนนเทศบาล 14 ตั้งแต่ทางรถไฟถึงวัดกุดจิก


4. โทรศัพท์
การบริการด้านโทรคมนาคมทั้งในระบบอัตโนมัติและโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล
มี โทรศัพท์ ใช้ ในส่วนราชการ บ้านพัก ประชาชน ธุรกิจ  ร้านค้า มี โทรศัพทสาธารณะ  4  เครื่อง กระจายอยู่ในย่านชุมชนแต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่


5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลตําบลกุดจิก มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์กุดจิก