เทศบาลตำบลกุดจิก
กองการศึกษา

นางสาวประภาพรรณ พิมพา
ครู ค.ศ.2

นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง
ครู ค.ศ.1

นางสาวสุภัสรา ไชยจันดา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางจรุงศรี กมลเสถียรกุชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาติ ทนสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอัญชลินทร์ แสงรัศมีเพ็ญ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวณิชกานต์ ปิลวาส
จ้างเหมาบริการ

นางสาวสมนึก ศรีใหม่
จ้างเหมาบริการ

นางวารินทรีย์ มะลิวัลย์
จ้างเหมาบริการ