เทศบาลตำบลกุดจิก
กองคลัง

นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ แก้วพระพาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายขวัญชัย พวกไธสง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววันวิสา มาประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวปิยาภา ศิริสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์ ฟตสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์