เทศบาลตำบลกุดจิก
กองคลัง

นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายกิตติไกร ไชยสมทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางณัฎฐธิดา โมระโส
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววันวิสา มาประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นายสุรัตน์ ฟตสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวปิยาภา ศิริสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ