เทศบาลตำบลกุดจิก
กองคลัง

นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง (091-8290008)

นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (081-2648796)

นายขวัญชัย พวกไธสง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (063-2395814)

นางสาววันวิสา มาประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวปิยาภา ศิริสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์ ฟตสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์