เทศบาลตำบลกุดจิก
ประวัติเทศบาล

 

กุดจิก เป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดจิก และตำบลนากลาง ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1,2 ตำบลกุดจิก และบางส่วนของหมู่ 4 ตำบลนากลาง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลกุดจิก จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2513 แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542 ด้วยผลของกฎหมาย นับเป็นเทศบาลตำบลแห่งที่ 2 ของอำเภอสูงเนิน ที่ยกฐานะขึ้นพร้อมกันกับเทศบาลตำบลสูงเนิน ปัจจุบันเทศบาลตำบลกุดจิกมีประชากร 2,652 คน อยู่ห่างจากตัวอำเภอสูงเนินเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร
         พื้นที่เทศบาลตำบลกุดจิกเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟกุดจิก เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานีรถไฟประจำตำบลกุดจิก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 241.15 กิโลเมตร ให้บริการด้านการโดยสารและรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ ไปยังสถานีที่ขบวนรถหยุดในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือและรับจองตั๋วรถไฟทุกสายทุกขบวนล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน และโครงการท่าเรือบก (Dry Port)

ด้านสาธารณสุขนั้นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก และโรงพยาบาลสูงเนินตั้งอยู่ห่างจากเขตพื้นที่เทศบาลไปอีกประมาณ 8.7 กิโลเมตร
        เทศบาลตำบลกุดจิก
ตั้งอยู่เลขที่ 145 ถนนเทศบาล 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,700 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอสูงเนินโดยทางรถยนต์ตามถนนยุทธศาสตร์ประมาณ 7 กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 9 กิโลเมตร
เทศบาลตำบลกุดจิก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ       จด บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน
ทิศใต้          จด บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน
ทิศตะวันออก จด บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน
ทิศตะวันตก   จด บ้านบุหิน หมู่ที่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
                      บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.โคราช อ.สูงเนิน