เทศบาลตำบลกุดจิก
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ


1. การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและปลูกมากที่สุดในพื้นที่ โดยพื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่มีสภาพเป็นทุ่งนาและทุ่งไร่กระจายอยู่รอบ ๆ พื้นที่ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญอื่น ๆ ได้แก่ ถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกจะทําในบริเวณแหล่งพักอาศัย และมีการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง

 

พื้นที่การใช้ที่ดินการเกษตร

หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก มีพื้นที่การเกษตร จํานวน 1,312 ไร่ แยกเป็น

ที่นา จํานวน 1,267 ไร่
พืชสวน จํานวน 39 ไร่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ จํานวน 5 ไร่
อื่น ๆ จํานวน 504 ไร่หมู่ที่ 2 บ้านบุ มีพื้นที่การเกษตร จํานวน 822 ไร่ แยกเป็น

ที่นา จํานวน  778 ไร่
พืชสวน จํานวน 26 ไร่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  จํานวน 15 ไร่
อื่น ๆ  จํานวน 427 ไร่


 
2. การประมง
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลกุดจิกไม่มีการประมง


3. การปศุสัตว์
สําหรับสัตว์ที่นิยมเลี้ยง ที่มีจํานวนมากที่สุด ได่แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่


4. การบริการ
ร้านเสริมสวย จํานวน 4 แห่ง
สถานประกอบการร้านอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ จํานวน 10 แห่ง


5. การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน ชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ


6. อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีการประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่

 

1. บริษัทเทพวิมลพลาสติก ทําการผลิตกล่องโฟม
ที่ตั้งเลขที่ 200 ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 5,392 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 7 หลัง

 

2. โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (บริษัท อิสแพนอินดัสทรี จํากัด)
ที่ตั้งเลขที่ 135/2 ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 1,664 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง

 

3. โรงสีไทยณรงค์
ที่ตั้งเลขที่ 77 ถนนมิตรภาพ หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 10,637 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 7 หลัง

 

4. โรงสีเบ็ญจวรรณ
ที่ตั้งเลขที่ 188 ถนนเทศบาล 1 หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 2,909.65 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 6 หลัง


5. ลานขนถ่ายสิน ค่าตู้คอนเทรนเนอร์ (Container Yard) หรือ CY เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าไปยังเขตอุตสาหกรรมนวนคร และอุตสาหกรรมใกล้เคียง


6. โรงอิฐบล็อก ส.มานะอิฐบล็อก

ที่ตั้ง 149 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่สําคัญ ได่แก่ การค้าขาย รับราชการ และแรงงานตามโรงงานธุรกิจการค้า การบริการ และจํานวนสถานประกอบการในพื้นที่ ในเขตเทศบาลมีปั้มน้ํามัน 1 แห่ง ,ตลาดสด 1 แห่ง มีแผงค้า 78 แผง (มีผู้ค้าขาย 100 ราย) และร้านค้าขายของชํา (43 แห่ง)


8. แรงงาน
จากโครงสร้างประชาการจําแนกประเภทตามช่วงอายุ เทศบาลตําบลกุดจิกมีโครงสร้างประชากรวัยทํางานช่วงอายุ 15 – 59 ปี จํานวนทั้งสิ้น 1,762 คน แยกเป็นเพศชาย 859 คน เพศหญิง 903 คน คิดเป็นร้อยละ 65.84 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

 


7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1. การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลมีวัด จํานวน 2 แห่ง
1. วัดกุดจิก  หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก10
2. วัดสันติสีลาราม (วัดป่า)  หมู่ที่ 2 บ้านบ
มีศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก


2. ประเพณีและงานประจําปี
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ได้แก
1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม
2. ประเพณีวันสงกรานต
3. ประเพณี เข้าพรรษา – ออกพรรษา
4. ประเพณีลอยกระทง
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน (ประเพณีกินเข่าค่ํา)
งานประจําปีของเทศบาลตําบลกุดจิก ได้แก่  - งานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก

 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น กว่า 100 ปี ที่ชุมชนกุดจิกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของหมี่โคราช ซึ่งอาชีพดั้งเดิมของชาวกุดจิก คือ ทํานา หลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะนําข้าวเปลือกมาสีด้วยเครื่องสีข้าวโบราณ แล้วนําข้าวสารมาตําด้วยครกกระเดื่อง เรียกว่า การซ่อมข้าว แล้วนําปลายข้าวที่แตกหักมาโม้เป็นแป้ง ด้วยเครื่องโม้หิน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทําหมี่ ถือเป็นภูมิปัญญาที่ ชาวบ้านนํามาใช้แปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งเส้นหมี่โคราช มีลักษณะคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่บางกว่าเล็กน้อยเอกลักษณะของ กุดจิกหมี่โคราช 100 ปีนี้ คือ การทําเส้นหมี่จากแป้งข้าวที่โม้สดๆ ไม่มีส่วนผสมอื่นใดอีก ไม่ต้องแช่น้ําก่อนปรุง หมี่ไม่ติดกันเป็นก้อน และเส้นเหนียวนุ่ม อีกทั้งมีความหอมอ่อนจากข้าว รสชาติหวานธรรมชาติจากข้าวแท้ๆ

 

4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก หมี่กุดจิก หมี่โคราช 100 ปี