เทศบาลตำบลกุดจิก
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ


1. การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและปลูกมากที่สุดในพื้นที่ โดยพื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่มีสภาพเป็นทุ่งนาและทุ่งไร่กระจายอยู่รอบ ๆ พื้นที่ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญอื่น ๆ ได้แก่ ถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกจะทําในบริเวณแหล่งพักอาศัย และมีการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง

 

พื้นที่การใช้ที่ดินการเกษตร

หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก มีพื้นที่การเกษตร จํานวน 1,312 ไร่ แยกเป็น

ที่นา จํานวน 1,267 ไร่
พืชสวน จํานวน 39 ไร่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ จํานวน 5 ไร่
อื่น ๆ จํานวน 504 ไร่หมู่ที่ 2 บ้านบุ มีพื้นที่การเกษตร จํานวน 822 ไร่ แยกเป็น

ที่นา จํานวน  778 ไร่
พืชสวน จํานวน 26 ไร่
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  จํานวน 15 ไร่
อื่น ๆ  จํานวน 427 ไร่


 
2. การประมง
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลกุดจิกไม่มีการประมง


3. การปศุสัตว์
สําหรับสัตว์ที่นิยมเลี้ยง ที่มีจํานวนมากที่สุด ได่แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่


4. การบริการ

ร้านเสริมสวย                                      จำนวน  9   แห่ง

ร้านซ่อมรถยนต์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์        จำนวน   9  แห่ง

ร้านอาหาร                                        จำนวน   10  แห่ง

5. การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน ชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ


6. อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีการประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่

 

1. บริษัทเทพวิมลพลาสติก ทําการผลิตกล่องโฟม
ที่ตั้งเลขที่ 200 ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 5,392 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 7 หลัง

 

2. โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (บริษัท อิสแพนอินดัสทรี จํากัด)
ที่ตั้งเลขที่ 135/2 ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 1,664 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง

 

3. โรงสีไทยณรงค์
ที่ตั้งเลขที่ 77 ถนนมิตรภาพ หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 10,637 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 7 หลัง

 

4. โรงสีเบ็ญจวรรณ
ที่ตั้งเลขที่ 188 ถนนเทศบาล 1 หมู่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 2,909.65 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร 6 หลัง


5. ลานขนถ่ายสิน ค่าตู้คอนเทรนเนอร์ (Container Yard) หรือ CY เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าไปยังเขตอุตสาหกรรมนวนคร และอุตสาหกรรมใกล้เคียง


6. โรงอิฐบล็อก ส.มานะอิฐบล็อก

ที่ตั้ง 149 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิกประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่สำคัญ  ได้แก่  การค้าขาย  รับราชการ  และแรงงานตามโรงงานธุรกิจการค้า การบริการ และจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่

ในเขตเทศบาลมีผู้ประกอบการพาณิชย์ ดังนี้

- ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง ,

- ตลาดสด 1 แห่ง มีแผงค้า 71 แผง (มีผู้ค้าขาย 98 ราย) 

- ร้านค้าขายของชำ /อุปกรณ์ก่อสร้าง/การเกษตร/สินค้าเบ็ดเตล็ด  จำนวน 41 แห่ง

- ผู้ประกอบการพาณิชย์                                                  จำนวน   9 แห่ง

- ห้องเช่า                                                                   จำนวน  25 แห่ง

 

6.8 แรงงาน

จากโครงสร้างประชาการจำแนกประเภทตามช่วงอายุ  เทศบาลตำบลกุดจิกมีโครงสร้างประชากรวัยทำงานช่วงอายุ 15 – 59 ปี จำนวนทั้งสิ้น 1,723 คน แยกเป็นเพศชาย 833 คน เพศหญิง 890 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.41 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 


7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลมีวัด จํานวน 2 แห่ง
1. วัดกุดจิก  หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก
2. วัดสันติสีลาราม (วัดป่า)  หมู่ที่ 2 บ้านบุ
มีศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก


7.2 ประเพณีและงานประจําปี
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ได้แก
1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม
2. ประเพณีวันสงกรานต
3. ประเพณี เข้าพรรษา – ออกพรรษา
4. ประเพณีลอยกระทง
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน (ประเพณีกินเข่าค่ํา)
งานประจําปีของเทศบาลตําบลกุดจิก ได้แก่ 

- งานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

กว่า 100 ปี ที่ชุมชนกุดจิกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของหมี่โคราช ซึ่งอาชีพดั้งเดิมของชาวกุดจิก คือ ทํานา หลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะนําข้าวเปลือกมาสีด้วยเครื่องสีข้าวโบราณ แล้วนําข้าวสารมาตําด้วยครกกระเดื่อง เรียกว่า การซ่อมข้าว แล้วนําปลายข้าวที่แตกหักมาโม้เป็นแป้ง ด้วยเครื่องโม้หิน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทําหมี่ ถือเป็นภูมิปัญญาที่ ชาวบ้านนํามาใช้แปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งเส้นหมี่โคราช มีลักษณะคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่บางกว่าเล็กน้อย

เอกลักษณะของ กุดจิกหมี่โคราช 100 ปีนี้ คือ การทําเส้นหมี่จากแป้งข้าวที่โม้สดๆ ไม่มีส่วนผสมอื่นใดอีก ไม่ต้องแช่น้ําก่อนปรุง หมี่ไม่ติดกันเป็นก้อน และเส้นเหนียวนุ่ม อีกทั้งมีความหอมอ่อนจากข้าว รสชาติหวานธรรมชาติจากข้าวแท้ๆ

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

หมี่กุดจิก หมี่โคราช 100 ปี