เทศบาลตำบลกุดจิก
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลกุดจิก
ด้านกายภาพ
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลกุดจิก  ตั้งอยูู่เลขที่ 145  ถนนเทศบาล  1  ตําบลนากลาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,700 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวัน ตกของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอําเภอสูงเนิ นโดยทางรถยนต์ ตามถนนยุทธศาสตร์ประมาณ 7  กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 9 กิโลเมตร


เทศบาลตําบลกุดจิก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จรด บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน
ทิศใต้ จรด บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน
ทิศตะวันออก จรด บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน
ทิศตะวันตก จรด บ้านบุหิน หมู่ที่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน , บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต.โคราช อ.สูงเนิน

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภู มิป ระเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลกุดจิก สภาพพื้ น ที่ ทั่วไปเป็น ที่ราบใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสําหรับปลูกข้าว และเป็นที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเทศบาลตําบลกุดจิก มีสามฤดูกาล คือ
-  ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม  –  พฤษภาคม ของทุกปี
-  ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  –  ตุลาคม ของทุกปี
-  ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  –  กุมภาพันธ์ ของทุกปี


ลักษณะของดิน
ลักษณะของดิน จัดอยู่ในชุมดินสูงเนิน (Sung Noen series:Sn) เป็นกลุ่มชุดดินที่ 29  การจําแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic, Typic Paleustults การกําเนิดเกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1 - 5 % การระบายน้ําดี การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินปานกลางการซึมผ่านได้ของน้ําปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ปลูกพืชไร่การแพร่กระจาย ด้านใต้ของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือการจัดเรียงชั้น Ap-Bt ลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ําตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
แป่งหรือดินร่วนดินเหนียวและเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราบแป่งในดินล่างลึกลงไป สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง จะเห็นคราบดินเหนียวบนผิวเม็ดดินอย่างชัดเจน จะพบจุดประสีเทาในดินล่างลึกลงไปปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงปานกลาง (pH 5.5 – 7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5 – 5.5)  ที่มา : ข้อมูล http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Sn.htm


ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลกุดจิก ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล 4 ชุมชน ดังนี้
- ตําบลกุดจิก มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก
หมู่ที่ 2 บ้านบุ
- ตําบลนากลาง มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน (บางส่วน)
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก
1. ชุมชนวัดกุดจิก
2. ชุมชนตลาดกุดจิก
3. ชุมชนบ้านบุสามัคค
4. ชุมชนเจริญพรพัฒนา


การเลือกตั้ง
เทศบาลตําบลกุดจิก แบ่งเขตการเลือกตั้ง 2 เขต ดังน
- เขตที่ 1 ครอบคลุม 2 ชุมชน ได้แก
1. ชุมชนวัดกุดจิก
2. ชุมชนตลาดกุดจิก

- เขตที่ 2 ครอบคลุม 2 ชุมชน ได้แก
1. ชุมชนบ้านบุสามัคค
2. ชุมชนเจริญพรพัฒนา


จํานวนผู้มสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยเลือกตั้ง หมู่ / ตำบล สถานที่เลือกตั้ง จำนวนผู้มิสิทธ์เลือกตั้ง  จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
1 1  ต.กุดจิก ศาลาการเปรียญวัดกุดจิก 281 318 599 195
2 1 , 2  ตุ.กุดจิก อาคารกลุ่มแม่บ้านดาวเรือง 39 211 258 469 140
3 1 , 2  ต.กุดจิก ศาลาเอสเอ็มแอล SML (บ้านบุ) 246 279 525 160
4 1 , 2 ต.กุดจิก  /  4 ต.นากลาง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลกุดจิก 270 295 565 192

 

ที่มา : ข้อมูลสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกุดจิก