เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
เนื่องด้วย ใบอนุญาตประกอบการ
- จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
- สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของท่านผู้ประกอบการฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดจิก พ.ศ. 2543
ผู้ขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 30 วันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
เทศบาลตำบลกุดจิก จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขอรับใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ สามารถติดต่อขอรับการยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป และผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ20
ผู้ประกอบกิจการรายเดิม สามารถติดต่อขอยื่นแบบคำขอต่อใบอนุญาตได้ภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และหากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อละ20 หรือถูกยกเลิกการประกอบกิจการ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อสำหรับผู้ประกอบการกิจการรายใหม่และรายเดิม มีดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถติต่อด้วยตนเอง)
4.หนังสือการจดทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
5.เอกสรและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์ประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำร้องบอกเลิกดำเนินกิจการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทราบด้วย
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดจิก หมายเลขโทรศัพท์ 044-369838 ในวันและเวลาราชการ


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก