www.kutchikcity.go.th
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

“กุดจิกน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ำวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนสามัคคี ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย”