เทศบาลตำบลกุดจิก
กองการศึกษา

นางสาวมารินทร์ ป้อมอาษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวมารินทร์ ป้อมอาษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวประภาพรรณ พิมพา
ครู ค.ศ.2

นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง
ครู ค.ศ.1

นางรัตนา กาญจนศุภศักดิ์
ครู ค.ศ.1

นางจรุงศรี กมลเสถียรกุชล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาติ ทนสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกรรณิกา เหิบกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลินทร์ แสงรัศมีเพ็ญ
จ้างเหมาบริการ

นางสาวณิชกานต์ ปิลวาส
จ้างเหมาบริการ

นางสาวสมนึก ศรีใหม่
จ้างเหมาบริการ

นางวารินทรีย์ มะลิวัลย์
จ้างเหมาบริการ