www.kutchikcity.go.th

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลกุดจิก จัดประชุมสภาครั้งแรก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก..>>>


     ทางเทศบาลตำบลกุดจิกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ราชการศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทั้งสองแห่งในเขตเทศบาลและตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจิกช่วงส..>>>


     โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลต่างๆ (เทศกาลสงกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังวัดนครราชสีมา วันที่ 10-16 เมษายน ๒๕๖๔..>>>


www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
3 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สถ/ผถ 5/8www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
4 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สถ/ผถ 3/1www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
6 ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
8 ประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
2 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 14www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 19www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 14www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 19www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
6 ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0011 ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0254 ถนนเทศบาล 14 ตำบลกุดจิกwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
8 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะทต.กุดจิกwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 ต.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปา 21 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ และขุดลอกวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ และขุดลอกวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  5.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  7.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  8.  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  9.  ปรับปรุงสนามกีฬาภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก อ่าน 7
  10.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 0254 ถนนเทศบาล 14 ตำบลกุดจิก กว้าง 8 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทา อ่าน 17

 1. ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 13 พ.ค. 64 0
 2.
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 13 พ.ค. 64 0
 3.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4934/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 13 พ.ค. 64 0
 4.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4933/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 13 พ.ค. 64 0
 5.
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก ครั้งแรก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 5 พ.ค. 64 7
 6.
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 5 พ.ค. 64 4
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.238.77
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 94 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2255 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3066 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563