เทศบาลตำบลกุดจิก

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2565เทศบาลตำบลกุดจิก ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปพบแต่ความสุขเจริญในหน้าที่การงานโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีเทอญ


ภาพกิจกรรม

     ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกุดจิก..>>>


     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและติดแผ่นป้ายให้กับพ่อค้า แม่ค้าในตลาดที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไปเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 แล..>>>


     โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 16 ธันวาคม 2564..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 เทศบาลตำบลกุดจิกสวัสดีปีใหม่ 2565 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป ใช้จ่ายผ่าน QR Code ลดการใช้เงินสด โดยมีภาคธนาคารจัดการให้บริการผู้ประกอบการร้านค้า สร้าง QR Code ช่องทางการรับเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชน
2 
ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจิก จะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 จึงขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของป้า
3 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าห้องสุขาบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจิก ได้ทำการเปิดประมูลให้เช่าห้องสุขาบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจิก จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจขอซื้อซองประมูลได้ ตั้งแเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 QR Codeเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 QR Codeเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลกุดจิก
9 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2564เทศบาลตำบลกุดจิก
3 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 19 แยก 1 ซอย 1เทศบาลตำบลกุดจิก
4 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 3เทศบาลตำบลกุดจิก
5 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 794 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 1,2เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 17
  2.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  3.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 32
  4.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  5.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 30
  6.  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อ่าน 27
  7.  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อ่าน 32
  8.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 36
  9.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 35
  10.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 40

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 54.172.135.8
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 57 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 865 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 865 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 14397 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563