www.kutchikcity.go.th

 

   ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก    ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ที่  28  มีนาคม  2564  เวลา  08.00 - 17.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่   "เลือกตั้งท้องถิ่น  ร่วมกันใช้สิทธิ  อย่างสุจริตโปร่งใส"


ภาพกิจกรรม

     พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัน..>>>


     ภาพรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาในการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ..>>>


     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์ร่วมเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2564 พิธีเปิดในวันที่ 23 มีนาคม 2564..>>>


www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

 

 


www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

ขอเชิญไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 25www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 13 ก.ค.63
3 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) 13 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก 8 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
5 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 – 5 ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปี 2563 8 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลู่วิ่งสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก 12 มิ.ย.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
7 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบบรทุก (ดีเซล) 14 เม.ย.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
8 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร(ดีเซล) 14 เม.ย.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองกระทุ่ม 14 เม.ย.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดจิก 27 ม.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 14www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
2 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 19www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 14www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 19www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
5 ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0011 ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0254 ถนนเทศบาล 14 ตำบลกุดจิกwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
7 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะทต.กุดจิกwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21 ส.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปา 21 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
10 สัญญาจ้างวางท่อเมนประปา 21 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 0254 ถนนเทศบาล 14 ตำบลกุดจิก กว้าง 8 เมตร ยาว 1,035 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทา   อ่าน 10
  2.  จ้างเหมาซ่อมแซมโถชักโครก,อ่างล้างมือ และฝ้าเพดานที่ชำรุด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  6.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๗-๐๐๑๑ ถนนเทศบาล ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 10
  7.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  8.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  9.  ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  10.  ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 14 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 11 มี.ค. 64 7
 2.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 19 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 5 มี.ค. 64 7
 3.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิกและนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก 2 ก.พ. 64 23
 4.
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 2 ก.พ. 64 22
 5.
ประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 2 ก.พ. 64 22
 6.
การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 26 ม.ค. 64 22
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.20.246
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 182 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1957 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 2768 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563