เทศบาลตำบลกุดจิก

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างไม้มืออาชีพยุคใหม่..>>>


     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเรา


     ติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


เทศบาลตำบลกุดจิก

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 QR Codeเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 QR Codeเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลกุดจิก
6 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลกุดจิก
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
10 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2564เทศบาลตำบลกุดจิก
3 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 19 แยก 1 ซอย 1เทศบาลตำบลกุดจิก
4 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 3เทศบาลตำบลกุดจิก
5 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 794 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 1,2เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  4.  จ้างเหมาขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ถนนเทศบาล ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  6.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  7.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  8.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  9.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  10.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 22

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 8 ก.ย. 64 45
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 56
 3.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 60
 4.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 64
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 59
 6.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 28 พ.ค. 64 86
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 52.23.219.12
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 200 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11636 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12447 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563