เทศบาลตำบลกุดจิก

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 21 ตุลาคม 2564 Mrs.Orna Sagiv อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบ..>>>


     วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย..>>>


     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดจิก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


เทศบาลตำบลกุดจิก

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
5 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศบัญชียกเลิกราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศบัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศคกก.ช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนเทศบาลตำบลกุดจิก
10 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2564เทศบาลตำบลกุดจิก
3 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 19 แยก 1 ซอย 1เทศบาลตำบลกุดจิก
4 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 3เทศบาลตำบลกุดจิก
5 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 794 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 1,2เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  6.  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก อ่าน 16
  7.  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) อ่าน 16
  8.  ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  9.  ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 20
  10.  ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 8 ก.ย. 64 26
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 36
 3.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 37
 4.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 41
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 39
 6.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 28 พ.ค. 64 61
 1. ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เทศบาลตำบลกุดจิก 27 ก.ย. 64 38
 2.
ประกาศคกก.ช่วยเหลือประชาชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลกุดจิก 2 ก.ค. 64 74
 3.
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกุดจิก 18 มิ.ย. 64 54
 4.
คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 178/2564 เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดจิก 18 พ.ค. 64 67
 5.
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 17 พ.ค. 64 63
 6.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4934/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก 13 พ.ค. 64 65
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.218.88
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 51 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1425 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9918 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10729 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563