www.kutchikcity.go.th

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


     โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลกุดจิก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงต่างๆ ในชุม..>>>


     “ ชุมชนปลอดบุหรี่ “ กิจกรรมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดจิก #กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกุดจิก..>>>


www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
2 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
3 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
5 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สถ/ผถ 5/8www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
6 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สถ/ผถ 3/1www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
8 ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
10 ประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
2 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 14www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนเทศบาล 19www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 14www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล 19www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
6 ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0011 ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0254 ถนนเทศบาล 14 ตำบลกุดจิกwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
8 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะทต.กุดจิกwww.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 ต.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปา 21 ก.ค.63www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  6.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  7.  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  8.  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  9.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 2
  10.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3

 1. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางวิธีการช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 18 มิ.ย. 64 1
 2.
คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 178/2564 เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 18 พ.ค. 64 12
 3.
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 17 พ.ค. 64 12
 4.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4934/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 13 พ.ค. 64 12
 5.
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4933/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 13 พ.ค. 64 14
 6.
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก ครั้งแรก www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality 5 พ.ค. 64 17
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.179.228
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 253 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2735 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 3546 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563