www.kutchikcity.go.th
การบริการพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน


1. การคมนาคมขนสง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง ฯลฯ) ถนนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก มีทั้งหมด 53 สาย ประกอบดวย

ถนนคอนกรีต จำนวน 30 สาย
ถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีต จำนวน 3 สาย
ถนนลาดยางเคพซิล จำนวน 7 สาย
ถนนหินคลุก จำนวน 10 สาย
ถนนลูกรัง , ถนนดิน จำนวน 3 สาย

 

2. การไฟฟา
ปัจจุบัน การดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สถิติผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก

 

พ.ศ. จํานวนผูใช / ราย
พ.ศ.2558 898
พ.ศ.2559 912
พ.ศ.2560 957
พ.ศ.2561 998
พ.ศ.2562 1,058

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

 

3. การประปา
อยูในความรับผิดชอบของ กองการประปา เทศบาลตําบลกุดจิก ปจจุบันมีจํานวน ผูใชน้ํา 1,011 ครัวเรือน ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้

 

1. โรงสูบน้ําดิบ จํานวน 1 โรง (ตั้งอยูบริเวณวัดกุดจิก)

 

2. โรงกรองน้ํา จํานวน 2 โรง
    โรงกรองน้ําที่ 1 กําลังผลิต 20 ลูกบาศกเมตรตอวัน
    โรงกรองน้ําที่ 2 กําลังผลิต 20 ลูกบาศกเมตรตอวัน

 

3. ถังน้ําใส จํานวน 2 ถัง
ถังที่ 1 ขนาดความจุ 100 ลูกบาศกเมตร
ถังที่ 2 ขนาดความจุ 200 ลูกบาศกเมตร

 

4. ถังสูงสงน้ํา จํานวน 3 ถัง
ถังเหล็ก ขนาดความจุ 45 ลูกบาศกเมตร
ถังปูน ขนาดความจุ 45 ลูกบาศกเมตร
ถังปูน ขนาดความจุ 60 ลูกบาศกเมตร

 

5. กองการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก แบงผูใชน้ําเปนสาย จํานวน 4 สาย ซึ่งแบงตามเสนถนน ประกอบดวย

สายที่ 1 - ถนนเทศบาล 1 , ถนนยุทธศาสตร , ถนนเทศบาล 14 ตั้งแตทางรถไฟถึง ถนนมิตรภาพ , ถนนเทศบาล 15 , ถนนเทศบาล 16 , ถนนเทศบาล 17 , ถนนเทศบาล 18 และถนนเทศบาล 198

สายที่ 2 - ถนนเทศบาล 2 ถึงถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 3 , ถนนเทศบาล 4 , ถนนเทศบาล 5 , ถนนเทศบาล 6 , ถนนเทศบาล 7 , ถนนเทศบาล 8 , ถนนเทศบาล 9

สายที่ 3 - ถนนเทศบาล 2 ตั้งแตแยกถนนเทศบาล 7 ถึงถนนเทศบาล 10 , ถนนเทศบาล 10 , ถนนเทศบาล 11

สายที่ 4 - ถนนเทศบาล 2 ตั้งแตแยกถนนเทศบาล 7 (หนาประปา) ตลอดสาย , ถนนเทศบาล 12 , ถนนเทศบาล 13 , ถนนเทศบาล 14 ตั้งแตทางรถไฟถึงวัดกุดจิก


4. โทรศัพท์
การบริการดานโทรคมนาคมทั้งในระบบอัตโนมัติและโทรศัพทสาธารณะในเขตเทศบาล
มี โทรศัพท ใช ในสวนราชการ บ้านพัก ประชาชน ธุรกิ จ  ร้านค้า มี โทรศั พ ท ส าธารณะ  4  เครื่อง กระจายอยูในยานชุมชนแตยังไมทั่วถึงทุกพื้นที่


5. ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลตําบลกุดจิก มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 1 แหง ไดแก ไปรษณียกุดจิก