www.kutchikcity.go.th
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ


1. การเกษตร
ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักขาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและปลูกมากที่สุดในพื้นที่ โดยพื้นที่เพื่อการเกษตรสวนใหญมีสภาพเป็นทุงนาและทุงไรกระจายอยูรอบ ๆ พื้นที่ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญอื่น ๆ ไดแก ถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกจะทําในบริเวณแหลงพักอาศัย และมีการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง

 

พื้นที่การใชที่ดินการเกษตร

หมูที่ 1 บานกุดจิก มีพื้นที่การเกษตร จํานวน 1,312 ไร แยกเป็น

ที่นา จํานวน 1,267 ไร่
พืชสวน จํานวน 39 ไร่
ทุงหญาเลี้ยงสัตว์ จํานวน 5 ไร่
อื่น ๆ จํานวน 504 ไร่หมูที่ 2 บานบุ มีพื้นที่การเกษตร จํานวน 822 ไร แยกเป็น

ที่นา จํานวน  778 ไร่
พืชสวน จํานวน 26 ไร่
ทุงหญาเลี้ยงสัตว์  จํานวน 15 ไร่
อื่น ๆ  จํานวน 427 ไร่


 
2. การประมง
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลกุดจิกไมมีการประมง


3. การปศุสัตว์
สําหรับสัตวที่นิยมเลี้ยง ที่มีจํานวนมากที่สุด ไดแก โค กระบือ สุกร เปด และไก่


4. การบริการ
รานเสริมสวย จํานวน 4 แหง
สถานประกอบการรานอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ จํานวน 10 แหง


5. การทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกไมมีแหลงทองเที่ยว แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นใน ชุมชน เชน การจัดงานประเพณีตาง ๆ


6. อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีการประกอบการอุตสาหกรรม ไดแก่

 

1. บริษัทเทพวิมลพลาสติก ทําการผลิตกลองโฟม
ที่ตั้งเลขที่ 200 ถนนยุทธศาสตร หมู 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 5,392 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคาร 7 หลัง

 

2. โรงงานเฟอรนิเจอร (บริษัท อิสแพนอินดัสทรี จํากัด)
ที่ตั้งเลขที่ 135/2 ถนนเทศบาล 1 หมูที่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 1,664 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคาร 2 หลัง

 

3. โรงสีไทยณรงค์
ที่ตั้งเลขที่ 77 ถนนมิตรภาพ หมู 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 10,637 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคาร 7 หลัง

 

4. โรงสีเบ็ญจวรรณ
ที่ตั้งเลขที่ 188 ถนนเทศบาล 1 หมู 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่ 2,909.65 ตารางเมตร ประกอบดวย อาคาร 6 หลัง


5. ลานขนถายสิน คาตูคอนเทรนเนอร (Container Yard) หรือ CY เพื่อรองรับการขนสงสินคาไปยังเขตอุตสาหกรรมนวนคร และอุตสาหกรรมใกลเคียง


6. โรงอิฐบล็อก ส.มานะอิฐบล็อก

ที่ตั้ง 149 หมู 4 ถนนเทศบาล 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


7. การพาณิชยและกลุมอาชีพ
สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก การคาขาย รับราชการ และแรงงานตามโรงงานธุรกิจการคา การบริการ และจํานวนสถานประกอบการในพื้นที่ ในเขตเทศบาลมีปมน้ํามัน 1 แหง ,ตลาดสด 1 แหง มีแผงคา 78 แผง (มีผูคาขาย 100 ราย) และรานคาขายของชํา (43 แหง)


8. แรงงาน
จากโครงสรางประชาการจําแนกประเภทตามชวงอายุ เทศบาลตําบลกุดจิกมีโครงสรางประชากรวัยทํางานชวงอายุ 15 – 59 ป จํานวนทั้งสิ้น 1,762 คน แยกเปนเพศชาย 859 คน เพศหญิง 903 คน คิดเปนรอยละ 65.84 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

 


7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1. การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลมีวัด จํานวน 2 แหง
1. วัดกุดจิก  หมูที่ 1 บานกุดจิก10
2. วัดสันติส ล ี าราม (วัดปา)  หมูที่ 2 บานบ
มีศาลเจา 1 แหง ไดแก ศาลเจาพอเจาแมกุดจิก


2. ประเพณีและงานประจําปี
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ไดแก
1. ประเพณีวันขึ้นปใหม
2. ประเพณีวันสงกรานต
3. ประเพณี เขาพรรษา – ออกพรรษา
4. ประเพณีลอยกระทง
5. ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน (ประเพณีกินเขาค่ํา)
งานประจําปของเทศบาลตําบลกุดจิก ไดแก่  - งานฉลองศาลเจาพอเจาแมกุดจิก

 

3. ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น กวา 100 ป ที่ชุมชนกุดจิกไดขึ้นชื่อวาเปนตนกําเนิดของหมี่โคราช ซึ่งอาชีพดั้งเดิมของชาวกุดจิก คือ ทํานา หลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบานจะนําขาวเปลือกมาสีดวยเครื่องสีขาวโบราณ แลวนําขาวสารมาตําดวยครกกระเดื่อง เรียกวา การซอมขาว แลวนําปลายขาวที่แตกหักมาโมเปนแปง ดวยเครื่องโมหิน เพื่อใช้เปนวัตถุดิบในการทําหมี่ ถือเป นภูมิปญญาที่ ชาวบานนํ ามาใชแปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งเสนหมี่โคราช มีลักษณะคลายเสนกวยเตี๋ยวแตบางกวาเล็กนอยเอกลักษณของ กุดจิกหมี่โคราช 100 ปนี้ คือ การทําเสนหมี่จากแปงขาวที่โมสดๆ ไมมีสวนผสมอื่นใดอีก ไมตองแชน้ํากอนปรุง หมี่ไมติดกันเป็นก้อน และเสนเหนียวนุม อีกทั้งมีความหอมออนจากขาว รสชาติหวานธรรมชาติจากขาวแทๆ

 

4. สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก หมี่กุดจิก หมี่โคราช 100 ปี