เทศบาลตำบลกุดจิก
ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสํานักทะเบียนท้องถิ่น  กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม 2562 ของเทศบาลตําบลกุด จิก มี จํานวนทั้งสิ้น  2,676  คน  จําแนกเป็นชาย  1,266  คน  หญิง  1,410  คน  และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,220   ครัวเรือน  

ตารางแสดงสถิติจํานวนประชากร  เทศบาลตําบลกุดจิก ปี พ.ศ. 2557 – 2561

ปี พ.ศ.

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

ประชากร

เพิ่มขึ้น/ลดลง (คน)

เพิ่มขึ้น/ลดลง (%)
2557 1,258  1,394  2,679  9  -0.34
2558 1,268  1,387  2,655  24  -0.90
2559 1,274  1,385  2,659  4  0.15
2560 1,266  1,388  2,654  5  -0.19
2561 1,265  1,393  2,658  4  0.15
2562 1,266  1,410  2,676  18  0.67

 

ที่มา : ข้อมูลสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกุดจิก (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562)

 

ช่วงอายุและจํานวนประชากร

 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก - 3 ปี) 48 42 90
เด็ก ( 5 - 6 ปี) 58 57 105
เด็กโต ( 7 - 12 ปี ) 68 87 173
วัยรุ่น  ( 13 - 18 ปี ) 76 67 143
ผู้ใหญ่ ( 19 -60 ปี ) 804 583 1,657
ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) 193 297 490

 

ที่มา : ข้อมูล สํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกุดจิก ณ เดือน พฤษภาคม 2562