เทศบาลตำบลกุดจิก
กองการประปา

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวีสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวสุขธิดา ฝานสูงเนิน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางฐาปนีย์ ปุ๊กถนน
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายชวลิต จันทร์ล้อมรัตน์
จ้างเหมาบริการ

นายสุทธิ น้อยประสาร
จ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริเกตน์ ศาลาแก้ว
จ้างเหมาบริการ