เทศบาลตำบลกุดจิก
คณะผู้บริหาร


ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 063-7502168
E-mail : januarg2713@hotmail.com


นายสำราญ ปล้องสูงเนิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 093-3649909นางลดาวัลย์ ดอกสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 089-9492498นายวิรวัฒน์ เจาวัฒนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 061-5299959นางสาวแดง คำแย้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอร์โทร 080-1591426