www.kutchikcity.go.th
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกมีโรงเรียน 3 แหง  เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาในพื้นฐาน 2 แหง

1) โรงเรียนบานกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ในปการศึกษา 2562

มีครู ทั้งหมด 9 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 101 คน


2) โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ในปการศึกษา 2562

มีครู ทั้งหมด 10 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 98 คน


โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แหง คือ


1) โรงเรียนกุดจิกวิทยา ในปการศึกษา 2562

มีอาจารย์ ทั้งหมด 31 คน
มีนักเรียน ทั้งหมด 542 คน


 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก ในปการศึกษา 2562

มีครูผูสอน ทั้งหมด 6 คน
มีนักเรียนอนุบาล 1 ทั้งหมด 40 คน
มีนักเรียนอนุบาล 2 ทั้งหมด 42 คน
มีนักเรียนอนุบาล 3 ทั้งหมด 42 คน
รวมทั้งหมด   124 คน

 

2. สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แหง ไดแก่  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดจิก ซึ่งสามารถใหบริการคนไขเฉพาะอาการขั้นตน โดยมีบุคลากรดังนี้

- ผูอํานวยการ รพ.สต.กุดจิก จํานวน 1 คน
- เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- เจาพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- พนักงานผูชวยเจาหนาที่สถานีอนามัย จํานวน 1 คน
- ผูชวยทันตภิบาล จํานวน 1 คน
- เจาพนักงานบันทึกขอมูล จำนวน 1 คน
- คนงาน จำนวน 1 คน3. อาชญากรรม
เทศบาลตําบลกุดจิก ไมมีเหตุอาชญากรรม สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติเหตุอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกนับได้วาไดรับการอํานวยการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูในเกณฑดี ซึ่งมีการอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และสวัสดิการของประชาชน ดังนี้

1) สถานีตํารวจภูธรสูงเนิน
2) ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลกุดจิกซึ่งมีเจาหนาที่ และเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

 

- รถยนตบรรทุกน้ํา 10 ลอ เอนกประสงค์ จํานวน 1 คัน
- รถยนตดับเพลิง ชนิดมีถังน้ําในตัว จํานวน 1 คัน
- รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 1 คัน
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
- อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง จํานวน 8 คน
- อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน


4. ยาเสพติด
ปญหายาเสพติด ในเทศบาลตําบลกุดจิก พบวามีผูติดยาเสพติด เทศบาลตําบลกุดจิก  ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เชนการรณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู้ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี


5. การสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห เทศบาลตําบลกุดจิกไดใหการสงเคราะหตามแนวนโยบายแหงรัฐคือ สงเคราะหผูสูงอายุในการใหไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวนทั้งหมด 427 คน ขอมูลผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพแบงตามกลุมอายุ อายุ 60-69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท


การสงเคราะหผูพิการโดยการสํารวจขอมูลพิการใหไดรับเบี้ยยังชีพใหครบถวน ซึ่งขอมูลณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีผูพิการที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท จํานวน  83  คน  ในดานเบี้ยสงเคราะหผูปวยเอดสเดือนละ 500 บาท ไดสงเคราะห ตามจํานวนผูที่มารับ การชวยเหลือเขตเทศบาลตําบลกุดจิก โดยในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก ไมมีสถานสังคมสงเคราะห แตประชาชนในพื้นที่ไดรับการสังคมสงเคราะห รวมทั้งสวัสดิการหรือการบริการของรัฐดานตางๆ ตามสิทธิที่พึงไดรับตามที่รัฐจัดไวให้ตลอดจนไดมีชมรมผูสูงอายุ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล ของเทศบาลตําบลกุดจิก ซึ่งทางเทศบาลไดใหความชวยเหลือทางดาน ปจจัย , เครื่องอุปโภค – บริโภค , เครื่องแตงกาย เปนตน