เทศบาลตำบลกุดจิก

แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดจิกขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การยื่นคำร้องทั่วไป/ร้องทุกข์/ร้องเรียน
การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อื่น ๆ (ระบุ)
การชำระภาษีป้าย
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
อื่น ๆ (ระบุ)
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การติดต่องานจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ (ระบุ)
การขอหมายเลขประจำบ้าน
การขอรับรองเขตทางสาธารณะประโยชน์
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกิจการควบคุมประเภท 3
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การจัดเก็บค่าขยะ/บำบัดน้ำเสีย
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อื่นๆ (ระบุ)
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/โรคเอดส์
การลงทะเบียนดำเนินการทำ/ต่อบัตรผู้พิการ
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การยื่นคำร้องทั่วไป/บริการด้านอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ)
การรับสมัครเด็กนักเรียนปฐมวัย
อื่น ๆ
การขอวัสดุอุปกรณ์กีฬา
การขออนุญาตต่อมิเตอร์น้ำ
การชำระค่าน้ำประปา
การแจ้งซ่อมแซมประปา
อื่นๆ (ระบุ)
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
3.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบในการบริการ
3.3 อาคารสถานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย

กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง

**ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม**
เทศบาลตำบลกุดจิก ยินดีรับใช้ ประชาชน