เทศบาลตำบลกุดจิก
สำนักปลัดเทศบาล
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 8 เมษายน 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก