เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจิก แจ้งมายังท่านเจ้าของป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ขอความร่วมมือมายังท่านเข้ามายื่นแบบประเมินภาษีป้ายและชำระภาษีป้ายประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยท่านที่อยู่ในข่ายผู้เสียภาษีป้ายมีดังนี้

  1. ป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบ ภป.1 ภายใน 15 วันหลังจากติดตั้งป้าย
  2. ป้ายที่ชำระต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ ภป.1 ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

เอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมมา ดังนี้

  1. แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  5. เลขทะเบียนการค้า
  6. รูปถ่ายป้ายร้านค้า กว้าง X ยาว

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจิก หรือโทร 044 369838 ในวันและเวลาราชการจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจิก

 

                      แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก