โครงสร้างการบริหาร

นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์

นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

นายสำราญ ปล้องสูงเนิน

นายสำราญ ปล้องสูงเนิน

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก 1

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ นามสกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก2

นางสาวแดง คำแย้ม

นางสาวแดง คำแย้ม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน

นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

รก.ผู้อำนวยกองการศึกษา

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน

นายทรัพย์สุระ ย่อยสูงเนิน

รก.ผู้อำนวนการกองการประปา

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม