แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
1.1 เจ้าหน้าทีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.2 ขั้นตอนให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีผังลำดับขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ อาทิ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ
3.2 การจัดใช้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการอาคารสถานที่ ที่มีความสะอาด ปลอดภัย
4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด)
4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์