สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แจ้งการเปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-23
การประชุมชี้แจง หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และเลขานุการสนามสอบ ของสนามสอบที่จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-23
ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-23
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-01-23
ที่ นม 0023.4/ว50 ลว.22 ม.ค.63 เรื่อง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามฯ  กลุ่มงานกฎหมายฯ 2020-01-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้ว    ทต.พิมาย อ.พิมาย 2020-01-23
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน    ทต.พิมาย อ.พิมาย 2020-01-23
ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.สุรนารี อ.เมือง 2020-01-23
โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทางหนองตะโก- โนนทะยอม(ช่วงต่อจากถนน คสล. สิ้นสุด) หมู่ที่ 6 บ้านขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย 2020-01-23
โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทางหนองตะโก- โนนทะยอม(ช่วงต่อจากถนน คสล. สิ้นสุด) หมู่ที่ 6 บ้านขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย 2020-01-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -