สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อำเภอประทาย    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-11-19
แจ้งการโอนเงินวันที่15 พฤศจิกายน 2562 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน    กลุ่มงานการเงินฯ 2019-11-19
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-11-19
นม 0023.4/ว888 ลว 18 พ.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  กลุ่มงานกฎหมายฯ 2019-11-19
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-11-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหนองทะเลเหียง - บ้านหนองบง หมู่ที่ 1     อบต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด 2019-11-19
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายกิ่งเพชร 10/2 เลียบมูล    ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ 2019-11-19
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางระบบท่อน้ำประปา บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-11-18
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-11-18
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๘ ไร่นายสิงห์ บ้านสะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2019-11-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -