สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-03
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภายใต้หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้ "    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-03
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลครูชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-03
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-03
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-07-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding)    อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง 2020-07-03
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding)    อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง 2020-07-03
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเดินท่อระบบประปา หมู่ 6บ้านดงเย็น  อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 2020-07-03
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉลวย หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย 2020-07-03
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล ซอยบ้านนายทน(ส่วนที่เหลือ)หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย 2020-07-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -