หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/06/2563 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/1544 27/05/2563 28/05/2563
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)     [Link เพิ่มเติม]
[เข้าสู่ระบบ]
สน.คท. มท 0808.2/ว1433 14/05/2563 14/05/2563
แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กสธ. มท 0819.3/ว1644 05/06/2563 05/06/2563
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กศ. มท 0816.3/ว1641 05/06/2563 05/06/2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.2/8558-8630 05/06/2563 05/06/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1431 19/05/2563 05/06/2563
แผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 กศ. มท 0816.3/ว1620 04/06/2563 05/06/2563
ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 กสธ. มท 0819.2/ว1615 04/06/2563 05/06/2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กศ. มท 0816.2/ว1634 05/06/2563 05/06/2563
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     [ประกาศฯ] สน.คท. มท 0808.3/ว1642 05/06/2563 05/06/2563
แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กศ. มท 0816.2/ว1626 04/06/2563 05/06/2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.2/8429-8504 04/06/2563 05/06/2563
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1623 04/06/2563 05/06/2563
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1627 04/06/2563 04/06/2563
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.7/ว1621 04/06/2563 04/06/2563
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ. มท 0816.2/ว1624 04/06/2563 04/06/2563
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท0808.2/ว1612 04/06/2563 04/06/2563
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว1622 04/06/2563 04/06/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1617 04/06/2563 04/06/2563
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] กสว. มท 0820.3/ว1613 04/06/2563 04/06/2563
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 21033 next last