สำนักปลัด

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล

นายเจษฎา แพงแสงไพศาล

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์

นางเพ็ญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางคนึงนิตย์ ไทยกลาง

นางคนึงนิตย์ ไทยกลาง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายชัชวาล งามโกศล

นายชัชวาล งามโกศล

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสุรีพร ร่วมสมุห์

นางสุรีพร ร่วมสมุห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรุ้งราวัล ขวัญสูงเนิน

นางสาวรุ้งราวัล ขวัญสูงเนิน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสุธาสินี ทิมสถิตย์จันทึก

นางสุธาสินี ทิมสถิตย์จันทึก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายเชิงชาย ชั้นกลาง

นายเชิงชาย ชั้นกลาง

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวไพรินทร์ สุวรรณดวง

นางสาวไพรินทร์ สุวรรณดวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจรุญ คูณทอง

นายจรุญ คูณทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายสมจินต์ โฉสูงเนิน

นายสมจินต์ โฉสูงเนิน

พนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ จันทรนาคี

นายวิโรจน์ จันทรนาคี

พนักงานดับเพลิง

นายพัสดี ศรีแจ้

นายพัสดี ศรีแจ้

พนักงานดับเพลิง

นางสาวดวงตะวัน ก้อนสูงเนิน

นางสาวดวงตะวัน ก้อนสูงเนิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ