สมาชิกสภา

นายวิทยา เล็กสุวงษ์

นายวิทยา เล็กสุวงษ์

ประธานสภาเทศบาล

นายชลอ ช่วงสูงเนิน

นายชลอ ช่วงสูงเนิน

รองประธานสภาเทศบาล

นายชัด จิ๋ววิเศษ

นายชัด จิ๋ววิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยวัฒน์ ผ่องจิต

นายชัยวัฒน์ ผ่องจิต

สมาชิกสภาเทศบาล

นายมาโนช โฉสูงเนิน

นายมาโนช โฉสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม

นายวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสายทิพย์ ทรัพย์เกษ์วงษ์

นางสายทิพย์ ทรัพย์เกษ์วงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอลงกต สุวรรณดวง

นายอลงกต สุวรรณดวง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอภิวัฒน์ รัตน์สูงเนิน

นายอภิวัฒน์ รัตน์สูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอารีย์ ทานประสิทธิ์

นายอารีย์ ทานประสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวราวุฒิ ผาดไธสง

นายวราวุฒิ ผาดไธสง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพิศนุ ชุ่มสูงเนิน

นายพิศนุ ชุ่มสูงเนิน

สมาชิกสภาเทศบาล