วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

“กุดจิกน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ำวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนสามัคคี ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย”