ผู้บริหาร

นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์

นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

นายสำราญ ปล้องสูงเนิน

นายสำราญ ปล้องสูงเนิน

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

นางลดาวัลย์ ดอกสันเทียะ

นางลดาวัลย์ ดอกสันเทียะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

นางสาวแดง คำแย้ม

นางสาวแดง คำแย้ม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี