กองสวัสดิการสังคม

11 ก.ย. 61
หน้าที่รับผิดชอบ
   – มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอยู่ดีกินดี ตามความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน
– ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร