ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก

08 ก.ค. 63