ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 – 5 ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปี 2563

08 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :