กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน

รก.ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชาญ สุริยะ

นายชาญ สุริยะ

พนักงานรักษาความสะอาด

นายสมัย แซ่เลา

นายสมัย แซ่เลา

พนักงานรักษาความสะอาด