กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน

นางสาวโสภา หยดสูงเนิน

ผู้อำนวยการกองฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวอรอนงค์ ไขขุนทด

นางสาวอรอนงค์ ไขขุนทด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน