กองช่าง

นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล

นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล

ผู้อำนวยการกองฝ่ายโยธา

นายธนัตถ์กรณ์ จุ้ยดอนกลอย

นายธนัตถ์กรณ์ จุ้ยดอนกลอย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางใบ แจ้สูงเนิน

นางใบ แจ้สูงเนิน

คนงาน