กองการศึกษา

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวประภาพรรณ พิมพา

นางสาวประภาพรรณ พิมพา

ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง

นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง

ครู

นางสาวอพิณญา สิงห์ทอง

นางสาวอพิณญา สิงห์ทอง

ครู

นางสาวปาริชาติ ทนสูงเนิน

นางสาวปาริชาติ ทนสูงเนิน

คนงาน

นางจรุงศรี กมลเสถียรกุล

นางจรุงศรี กมลเสถียรกุล

ผู้ดูแลเด็ก