กองการศึกษา

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

นางสาวแววตา บุญสูงเนิน

รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวประภาพรรณ พิมพา

นางสาวประภาพรรณ พิมพา

ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง

นางสาวจันทร์นภา กมลกลาง

ครู

นางสาวปาริชาติ ทนสูงเนิน

นางสาวปาริชาติ ทนสูงเนิน

คนงาน

นางจรุงศรี กมลเสถียรกุล

นางจรุงศรี กมลเสถียรกุล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิกา เหิบกระโทก

นางสาวกรรณิกา เหิบกระโทก

ผู้ดูแลเด็ก