เทศบาลตำบลกุดจิก

ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกที่ 3 ซึ่งได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิกทุกท่าน ดูแลตนเอง และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นดูและสุขภาพให้แข็งแรง เทศบาลตำบลกุดจิก ห่วงใย รับใช้ประชาชน


ภาพกิจกรรม

     จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรช่างไม้มืออาชีพยุคใหม่..>>>


     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเรา


     ติดตามประเมินผล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก


เทศบาลตำบลกุดจิก

 

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดจิก

ดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ไปพื้นที่เสี่ยง

เทศบาลตำบลกุดจิก  ห่วงใย รับใช้ประชาชน

    


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 QR Codeเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 QR Codeเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลกุดจิก
5 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลกุดจิก
8 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
9 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศบัญชียกเลิกราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 2559-2562(เพิ่มเติม)เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2564เทศบาลตำบลกุดจิก
3 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 19 แยก 1 ซอย 1เทศบาลตำบลกุดจิก
4 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 3เทศบาลตำบลกุดจิก
5 เอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
6 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 794 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 1,2เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 16เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตซอลสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างเหมาขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ถนนเทศบาล ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  6.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  7.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  8.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  9.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  10.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 23

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 8 ก.ย. 64 43
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 55
 3.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 25 ส.ค. 64 57
 4.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 61
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 18 ส.ค. 64 56
 6.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก 28 พ.ค. 64 83
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 54.234.191.202
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 46 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1359 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11430 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 12241 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563