เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ ครับ"


ภาพกิจกรรม

     เทศบาลตำบลกุดจิกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบ2566ประจำเดือนตุลาคม 2565วันศุกร์ที่7ตุลาคม2565 ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนต..>>>


     วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดจิก นำโดย ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณส..>>>


     วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร หาทอง นักวิชาการสาธารณสุขรักษาราชการแท..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 เทศบาลตำบลกุดจิก

  งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ปรับสัญญาณไฟจราจร
2 
งานป้องกันเทศบาลตำบลกุดจิกทดลองปรับระบบไฟสัญญาณจราจร(สัญญาณไฟ)สี่แยกไฟแดงกุดจิก
3 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเวลาดำเนินการตามพรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2565
4 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการขับเคลื่อน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด ส้มตำโคราชลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประกวด ขั่วหมี่กุดจิกลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด หนูน้อยวัฒนธรรม ตามโครงการท่องเที่ยวกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด นางสงกรานต์เทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าสำหนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  5.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  6.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  7.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  9.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกหาบหาม หมายเลขทะเบียน บม ๘๐๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.199.4
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 442 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17014 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 30546 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563