เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

2 ก.พ. 64 75