www.kutchikcity.go.th
ประกาศ-คำสั่ง
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การยนกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตาม กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

www.kutchikcity.go.th เทศบาลตำบลกุดจิก Kut Chik Subdistrict Municipality    

26 ม.ค. 64 15