เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิกาารหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ2563 วันที่ 11 เมษายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

20 ม.ค. 64 62